VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

č. 160719

1. Všeobecné podmínky

1.1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (“Podmínky”) společnosti AGRIWELL s.r.o., IČO: 288 82 202, sídlem: Štefánikova 256/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 150860 (“Prodávající”), upravují dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a jinou osobou či společností („Kupující“).

1.2.       Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylující se od Podmínek. Ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

1.3.       Tyto Podmínky jsou pro Kupujícího a Prodávajícího závazné a mají přednost a nahrazují jakékoli Podmínky nebo předchozí dohody Prodávajícího týkající se předmětu nákupu.

1.4.       Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat objednané zboží Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo a Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží.

2. Povinnosti a záruky Prodávajícího

2.1.       Prodávající zaručuje, že předmět nákupu („Zboží“) odpovídá popisu uvedeném v kupní smlouvě a případným příslušným specifikacím.

2.2.       Prodávající zaručuje, že prodává Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli zástavních práv a zatížení a se zárukou úplného vlastnictví (není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak).

2.3.       Prodávající zajistí, aby Zboží bylo řádně zabaleno a zajištěno/zabezpečeno tak, aby ho bylo možné doručit na místo dodání v dobrém stavu.

2.4.       Prodávající zaručuje, že se bude při dodávání Zboží řídit platnými zákony a předpisy, včetně všech zákonů a předpisů týkajících se dovozů, vývozů, ochrany životního prostředí a ochrany osobních údajů.

2.5.       Na jakékoli produkty třetích stran prodávané Prodávajícím se mohou vztahovat jejich vlastní záruky a Prodávající veškeré takové záruky v jejich plném rozsahu na Kupujícího převede. Uplatnění takových záruk bude probíhat přímo mezi Prodávajícím a třetí osobou.

2.6.       Tato klauzule o záruce je doplňkem k zárukám a službám uvedeným v kupní smlouvě, nabízeným Prodávajícím nebo vyžadovaným platnými zákony či z nich vycházejícím, nikoli jejich náhradou.

3. Kupní cena a platba

3.1.       Cenou Zboží je cena uvedená v kupní smlouvě. V ceně jsou zahrnuty náklady na balení, náklady na dopravu do místa dodání, pojištění, cla a poplatky a příslušné daně, včetně, ale nejenom, všech daní z přidané hodnoty, prodejů, nebo spotřebních daní. Bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího není možné žádné zvýšení ceny, ať už kvůli zvýšeným nákladům na materiál, práci, dopravu nebo jiné.

3.2.       Prodávající vystaví fakturu pouze v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami. Fakturu lze zaslat e-mailem nebo poštou na základě výhradního rozhodnutí Prodávajícího.

3.3.       Jestliže není v kupní smlouvě stanoveno jinak, uhradí Kupující Prodávajícímu veškeré řádně fakturované částky se splatností do 14 dnů po doručení faktury Kupujícímu.

3.4.       Veškeré platby na základě takové smlouvy budou provedeny v eurech bezhotovostním převodem nebo jiným způsobem dohodnutým mezi Kupujícím a Prodávajícím.

3.5.       Za den uskutečnění platby se považuje den připsání zaplacené částky na účet Prodávajícího.

4.         Doručení

4.1.       Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v kupní smlouvě pokud se strany nedohodly jinak.

4.2.       Prodávající objednané množství Zboží dodá Kupujícímu v den (termínech), který byl stanoven v kupní smlouvě nebo v jiný den, který byl stranami písemně stanoven. Včasné dodání Zboží je zásadní.

4.3.       Prodávající informuje Kupujícího o odeslání, jakmile je Zboží doručeno komerčnímu dopravci. Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré doklady potřebné k předání Zboží Kupujícímu ihned poté, co Prodávající předá zboží přepravci.

4.4.       Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo zajištěno dodání Zboží v nepoškozeném stavu. Zboží musí být označeno v souladu se všemi platnými zákony, normami a předpisy.

4.5.       Vlastnické právo přechází na Kupujícího po zaplacení celé ceny zboží. Prodávající nese odpovědnost za veškerá rizika ztráty nebo poškození Zboží až do okamžiku doručení Zboží na místo dodání.

4.6.       Kupující je povinen zkontrolovat kvalitu a množství Zboží v okamžiku dodání. V případě, že Zboží dodané Prodávajícím není v souladu s kupní smlouvou, ať už z důvodu, že není v ujednané jakostní, kvantitativní nebo stanovené míře, nebo není vhodné pro účely, které jsou vyžadovány, je Kupující povinen toto zjištění Prodávajícímu oznámit e-mailem ihned po dodání, nejpozději do 24 hodin po doručení. Prodávající neodpovídá za vady nebo nároky, které budou Kupujícím nárokovány u Prodávajícího déle než 24 hodin po dodání.

5. Nevyhovující Zboží

5.1.       Kupující má právo zkontrolovat celé Zboží nebo jeho vzorek v den dodání.

5.2.       Jestliže Prodávající shledá Zboží nevyhovujícím před nebo po odeslání Kupujícímu, Prodávající to neprodleně Kupujícímu oznámí a Kupující následně vyhodnotí nesoulad Zboží a určí vhodný postup.

6. Pokuty

V případě uplynutí doby splatnosti (zálohy nebo druhé platby) je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu pokutu ve výši 0,4% za každý den prodlení z celkové částky nezaplacené kupní ceny. Zaplacení pokuty nezbavuje Kupujícího povinnosti plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a náhrady způsobených ztrát vzniklých Prodávajícímu v důsledku zpoždění platby.

7. Odpovědnost

7.1.    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za prodlení nebo nesplnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud takové prodlení nebo nesplnění povinností je způsobeno událostí nebo okolnostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Kupujícího, bez zavinění nebo nedbalosti Kupujícího, a které z jejich podstaty nemohl Kupující předvídat, nebo pokud byly sice předvídatelné, ale nevyhnutelné. Tyto události zahrnují, ale nejsou na ně omezeny, vyšší moc nebo veřejného nepřítele, vládní omezení, povodně, požáry, zemětřesení, výbuchy, epidemie, války, invaze, teroristické činy, nepokoje, stávky, embarga nebo průmyslové odstávky.

7.2.    Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky, pokud bylo zaviněno spediční společností. Taková společnosti za zpoždění i odpovídá.

8. Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se Kupující zpozdí s jakoukoli platbu o více než 14 dní. Oznámení o odstoupení od smlouvy může být Kupujícímu zasláno e-mailem nebo poštou dle výhradního rozhodnutí Prodávajícího.

9. Rozhodné právo a jurisdikce

9.1.       Interpretace, implementace a vyhotovení kupní smlouvy se řídí zákony České republiky.

9.2.       Smluvní strany se pokusí vyřešit všechny spory smírným způsobem.

9.3.       Soudy České republiky mají výhradní pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu který vznikne mezi smluvními stranami týkající se implementace a interpretace této Smlouvy nebo jakémkoli jiném sporu ve spojitosti s touto Smlouvou. Je-li příslušným soudem podle českého práva okresní soud, je pro jakýkoli spor v souvislosti s touto Smlouvou příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1. Je-li příslušným soudem podle českého práva příslušný krajský soud, je v souvislosti s touto smlouvou příslušný Městský soud v Praze.

10. Důvěrnost

10.1.     Každá strana se zavazuje, že za žádných okolností neprozradí žádné osobě důvěrné informace týkající se kupní smlouvy, obchodu, záležitostí, zákazníků, klientů nebo dodavatelů druhé strany nebo jakéhokoli člena skupiny společností, do nichž druhá strana patří.

10.2.     Jestliže jsou osobní údaje jednou ze stran sdíleny, musí strana, se kterou jsou sdíleny, dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

10.3.     Žádná ze smluvních stran nesmí používat důvěrné informace týkající se jiné strany k jiným účelům, než k plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.     Prodávající je oprávněn Podmínky jednostranně měnit. O takové změně bude Kupující informován e-mailem. Pokud Kupující s úpravou nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení oznámení o změnách.

11.2.     Všechna oznámení, která mají být poskytnuta na základě této smlouvy, musí být vyhotovena písemně a považují se za doručená, pokud jsou zaslána ověřenou nebo registrovanou poštou nebo osobním doručením na adresy stran uvedených v kupní smlouvě. Jestliže některá ze stran určí druhé straně jinou adresu pro doručování takovýchto oznámení, nebo pokud Podmínky nebo kupní smlouva stanoví jiný způsob doručení oznámení, budou takováto oznámení doručována takto. Pokud podmínky nebo kupní smlouva stanoví zasílání e-mailem jako způsob doručení oznámení, bude e-mail s oznámením zaslán na e-mailové adresy uvedené v kupní smlouvě.

11.3.     Kupující nepřevede svá práva ani své povinnosti na jinou osobu bez písemného souhlasu Prodávajícího.

11.4.     Žádná změna nebo úprava kupní smlouvy není pro Prodávajícího závazná, pokud není výslovně písemně dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím.

11.5.     Jestliže je jakékoli ustanovení nebo částečné ustanovení kupní smlouvy neplatné nebo se stane nezákonné nebo nevynutitelné, považuje se za změněné v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platné, zákonné a vymahatelné. Jestliže taková změna není možná, považuje se příslušné ustanovení nebo částečné ustanovení za vypuštěné. Jakákoli úprava nebo výmaz ustanovení nebo části ustanovení podle tohoto odstavce neovlivní platnost a vymahatelnost zbývající části kupní smlouvy.

 

 

Praha, 15 července 2019