VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

č. 17072019

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (“Podmínky”) společnosti AGRIWELL s.r.o., IČO: 288 82 202, sídlem: Plzeňská 3351/19, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 150860 (“Kupující”), upravují dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a jinou osobou či společností („Prodávající“).

1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Je možné sjednat ustanovení odchylující se od Podmínek v kupní smlouvě. Ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

1.3. Tyto Podmínky jsou pro Kupujícího a Prodávajícího závazné a mají přednost a nahrazují jakékoli Podmínky nebo předchozí dohody Prodávajícího týkající se předmětu nákupu. Pokud to není výslovně stanoveno v kupní smlouvě nebo vyžadováno platnými právními předpisy, Kupující výslovně odmítá jakýkoli pokus Prodávajícího o začlenění jakýchkoli jiných podmínek, ať už vychází přímo z vůle Prodávajícího nebo z obvyklé obchodní praxe, či ať už je takový pokus učiněn v souvislosti s nabídkou, korespondencí, webem, přijímáním objednávek, dotazy týkajícími se dodržování povinností protistran, fakturací nebo jiným.

1.4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat objednané zboží Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo a Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží.

2. POVINNOSTI A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

2.1. Prodávající zaručuje, že předmět koupě („Zboží“) odpovídá popisu v kupní smlouvě a případným příslušným specifikacím; je nový (není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak), v dobré a obchodovatelné kvalitě a vhodný pro jakýkoli účel uvedený Prodávajícím nebo sdělený Prodávajícím Kupujícímu výslovně nebo implicitně. V tomto ohledu se Kupující spoléhá na zkušenost a úsudek Prodávajícího.

2.2. Prodávající zaručuje, že prodává Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli zástavních práv a zatížení a se zárukou úplného vlastnictví (není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak).

2.3. Prodávající odpovídá za zajištění řádného a přiměřeného provedení všech kontrol a zkoušek Zboží. Zboží podléhá konečné kontrole Kupujícího a jeho přijetí nebo odmítnutí Kupujícím po příjezdu na místo dodání. Jestliže Kupující po prohlídce nebo testování usoudí, že Zboží nesplňuje nebo není pravděpodobné, že splní smluvené podmínky a povinnosti Prodávajícího, uvědomí o tom Prodávajícího a Prodávající neprodleně podnikne nezbytná nápravná opatření k zajištění splnění smluvených podmínek a vlastností Zboží.

2.4. Prodávající zajistí, aby Zboží bylo řádně zabaleno a zajištěno/zabezpečeno tak, aby ho bylo možné doručit na místo dodání v dobrém stavu a aby bylo Zboží Kupujícímu doručeno v obvyklé pracovní době Kupujícího nebo v jiný čas, který byl mezi stranami dohodnut.

2.5. Prodávající zaručuje, že se bude při dodávání Zboží řídit platnými zákony a předpisy, včetně všech zákonů a předpisů týkajících se dovozů, vývozů, ochrany životního prostředí a ochrany osobních údajů.

2.6. Na jakékoli produkty třetích stran prodávané Prodávajícím se mohou vztahovat jejich vlastní záruky a Prodávající veškeré takové záruky v jejich plném rozsahu na Kupujícího převede. Uplatnění takových záruk bude probíhat přímo mezi Prodávajícím a třetí osobou.

2.7. Tato klauzule o záruce je doplňkem k zárukám a službám uvedeným v kupní smlouvě, nabízeným Prodávajícím nebo vyžadovaným platnými zákony či z nich vycházejícím, nikoli jejich náhradou.

3. KUPNÍ CENA A PLATBA

3.1. Cenou Zboží je cena uvedená v kupní smlouvě. V ceně jsou zahrnuty náklady na balení, náklady na dopravu do místa dodání, pojištění, cla a poplatky a příslušné daně, včetně, ale nejenom, všech daní z přidané hodnoty, prodejů, nebo spotřebních daní. Bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího není možné žádné zvýšení ceny, ať už kvůli zvýšeným nákladům na materiál, práci, dopravu nebo jiné.

3.2. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu při dodání nebo po dodání Zboží, a to pouze v souladu s těmito Podmínkami.

3.3. Jedna faktura nesmí souviset s více kupními smlouvami. Faktura musí obsahovat:

  • číslo kupní smlouvy;

  • údaje v daňovém dokladu v souladu se zákonem;

  • číslo bankovního účtu Prodávajícího (s uvedením kódu banky);

  • podrobnosti o ceně v souladu se smlouvou.

Pokud faktura nesplní všechny výše uvedené podmínky, bude mít tato skutečnost za následek nezaplacení faktury Kupujícím a její vrácení Prodávajícímu k opravě. Nová lhůta pro novou fakturu začíná od jejího opakovaného doručení Kupujícímu.

3.4. Jestliže není v kupní smlouvě stanoveno jinak, uhradí Kupující Prodávajícímu veškeré řádně fakturované částky se splatností do 14 dnů po doručení faktury Kupujícímu, s výjimkou částek, které Kupující v dobré víře zpochybnil.

3.5. Veškeré platby na základě takové smlouvy budou provedeny v eurech bezhotovostním převodem nebo jiným způsobem dohodnutým mezi Kupujícím a Prodávajícím.

3.6. V případě zpochybnění platby doručí Kupující Prodávajícímu písemné oznámení, ve kterém popíše každou spornou položku. Strany se dále budou snažit všechny tyto spory vyřešit rychle a v dobré víře.

3.7. Za den platby se považuje den odečtení zaplacené částky z účtu Kupujícího.

3.8. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat oficiální doklad o platbě.

4. DORUČENÍ

4.1. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v kupní smlouvě nebo na místo Kupujícím jinak určeno.

4.2. Prodávající objednané množství Zboží dodá Kupujícímu v den (termínech), který byl stanoven v kupní smlouvě nebo v jiný den, který byl stranami písemně stanoven. Včasné dodání Zboží je zásadní. Jestliže Prodávající nedodá Zboží v den dodání, může Kupující okamžitě odstoupit od kupní smlouvy písemným oznámením doručeným Prodávajícímu a Prodávající je povinen odškodnit Kupujícího za jakékoli ztráty, nároky, škody a přiměřené náklady a výdaje spojené s nedodáním Zboží Kupujícímu v den dodání.

4.3. Prodávající informuje Kupujícího o odeslání, jakmile je Zboží doručeno komerčnímu dopravci. Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré doklady potřebné k předání Zboží Kupujícímu ihned poté, co Prodávající předá zboží přepravci. Číslo kupní smlouvy musí být uvedeno na všech přepravních dokladech, přepravních štítcích, leteckém nákladním listu/nákladním listu, fakturách, korespondenci a jakýchkoli jiných dokumentech vztahujících se k této smlouvě.

4.4. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo zajištěno dodání Zboží v nepoškozeném stavu. Zboží musí být označeno v souladu se všemi platnými zákony, normami a předpisy. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu předchozí písemné oznámení, pokud požaduje, aby Kupující vrátil jakýkoli obalový materiál. Jakékoli vrácení obalového materiálu bude na náklady Prodávajícího.

4.5. Vlastnické právo přechází na Kupujícího doručením Zboží na místo dodání a převzetím Zboží Kupujícím. Prodávající nese odpovědnost za veškerá rizika ztráty nebo poškození Zboží až do okamžiku doručení Zboží na místo dodání. Prodávající nese odpovědnost za jakékoli zpoždění dodání způsobené spediční společností.

4.6. V případě, že Zboží dodané Prodávajícím není v souladu s kupní smlouvou, ať už z důvodu, že není v ujednané jakostní, kvantitativní nebo stanovené míře, nebo není vhodné pro účely, které jsou vyžadovány, má Kupující právo odmítnout takové Zboží pokud tak učiní v přiměřené době od doručení a kontroly Zboží a zakoupit Zboží jinde a žádat o uhrazení výdajů vzniklých, přičemž žádná další práva Kupujícího tím nejsou dotčena.

4.7. Přijetí jakékoli části Zboží nezavazuje Kupujícího k přijetí budoucích zásilek nevyhovujícího Zboží ani ho nezbavuje práva na vrácení nevyhovujícího Zboží. Kupující se může rozhodnout, jestli od smlouvy odstoupí, nebo bude požadovat vrácení peněz nebo jestli bude požadovat po Prodávajícím opravu nebo výměnu takového Zboží bez dalších poplatků a provedenou včas. Prodávající odpovídá za veškeré dodatečné náklady vzniklé Kupujícímu při vracení odmítnutého Zboží.

4.8. Uhrazení jakékoli částky (ať už ve sporu nebo ne) Kupujícím Prodávajícímu nezakládá povinnost Kupujícího přijmout doručené Zboží ani nabytí jakékoli odpovědnosti nebo závazku provést zbývající platby. Kupující může od dlužných nebo splatných částek odečíst následující částky (plus případnou daň z obratu):

  • veškeré dluhy a peníze splatné Kupujícímu Prodávajícím, které vyplývají z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní; a

  • veškeré náklady, které Kupující musel uhradit, utrpěl nebo které Kupujícímu vzniky a Prodávající je povinen tyto náklady Kupujícímu uhradit zpátky.

5. NEVYHOVUJÍCÍ ZBOŽÍ

5.1. Kupující má právo zkontrolovat celé nebo vzorek Zboží v den dodání nebo po něm. Kupující může na základě svého výhradního rozhodnutí odmítnout celé Zboží nebo jakoukoli jeho část, pokud zjistí, že je v rozporu s uvedenými parametry nebo je vadný. Pokud Kupující odmítne jakoukoli část Zboží, může Kupující na základě písemného oznámení Prodávajícímu: (a) přijmout Zboží za přiměřeně sníženou cenu; nebo (b) odmítnout Zboží a požadovat jeho výměnu. Pokud Kupující požaduje výměnu Zboží, Prodávající na své náklady neprodleně vymění nevyhovující Zboží a uhradí Kupujícímu veškeré související náklady, včetně, ale nejen, přepravních poplatků za vrácení vadného Zboží a dodání náhradního Zboží. Jestliže Prodávající včas nedodá náhradní zboží, může jej Kupující nahradit Zbožím od třetí strany a účtovat Prodávajícímu náklady na takové Zboží a odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení. Jakákoli kontrola nebo jiné počínání si Kupujícího podle této smlouvy nezmění ani jinak neovlivní závazky Prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy. Po provedení nápravných opatření má Kupující právo provádět další kontroly.

5.2. Jestliže Prodávající shledá Zboží nevyhovujícím před nebo po odeslání Kupujícímu, Prodávající to neprodleně Kupujícímu oznámí a Kupující následně vyhodnotí nesoulad Zboží a určí vhodný postup.

6. POKUTY

V případě prodlení s doručením Zboží Kupujícímu je Prodávající povinen Kupujícímu zaplatit pokutu ve výši 50 EUR za každý den prodlení. Sjednání smluvní pokuty ani její zaplacení nezbavuje Prodávajícího povinnosti uhradit Kupujícímu škodu způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ani nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit jakékoli povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

7. VYŠŠÍ MOC

Kupující neodpovídá Prodávajícímu za prodlení nebo nesplnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud takové prodlení nebo nesplnění povinností je způsobeno událostí nebo okolnostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Kupujícího, bez zavinění nebo nedbalosti Kupujícího, a které z jejich podstaty nemohl Kupující předvídat, nebo pokud byly sice předvídatelné, ale nevyhnutelné. Tyto události zahrnují, ale nejsou na ně omezeny, vyšší moc nebo veřejného nepřítele, vládní omezení, povodně, požáry, zemětřesení, výbuchy, epidemie, války, invaze, nepřátelství, teroristické činy, nepokoje, stávky, embarga nebo průmyslové odstávky.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy za následujících podmínek:

  • Prodávající dodá zboží se zpožděním více jak 30 dní, nebo

  • Doručené zboží je vadné a Prodávající tyto vady nenapraví do 30 dnů od doručení žádosti Kupujícího na nápravu vad Zboží. Žádost Kupujícího lze zaslat Prodávajícímu e-mailem nebo písemně poštou.

8.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy může být zasláno Prodávajícímu e-mailem nebo poštou dle výhradního rozhodnutí Kupujícího.

9. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

9.1. Interpretace, implementace a vyhotovení kupní smlouvy se řídí zákony České republiky.

9.2. Smluvní strany se pokusí vyřešit všechny spory smírným způsobem.

9.3. Soudy České republiky mají výhradní pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu který vznikne mezi smluvními stranami týkající se implementace a interpretace této Smlouvy nebo jakémkoli jiném sporu ve spojitosti s touto Smlouvou. Je-li příslušným soudem podle českého práva okresní soud, je pro jakýkoli spor v souvislosti s touto Smlouvou příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1. Je-li příslušným soudem podle českého práva příslušný krajský soud, je v souvislosti s touto smlouvou příslušný Městský soud v Praze.

10. DŮVĚRNOST

10.1. Každá strana se zavazuje, že za žádných okolností neprozradí žádné osobě důvěrné informace týkající se kupní smlouvy, obchodu, záležitostí, zákazníků, klientů nebo dodavatelů druhé strany nebo jakéhokoli člena skupiny společností, do nichž druhá strana patří.

10.2. Jestliže jsou osobní údaje jednou ze stran sdíleny, musí strana, se kterou jsou sdíleny, dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

10.3. Žádná ze smluvních stran nesmí používat důvěrné informace týkající se jiné strany k jiným účelům, než k plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupující je oprávněn Podmínky jednostranně měnit. O takové změně bude Prodávající informován e-mailem. Pokud Prodávající s úpravou nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení oznámení o změnách.

11.2. Prodávající souhlasí s tím, že odškodní Kupujícího a zbaví jej jakýchkoli a všech závazků, nákladů, ztrát nebo výdajů, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které Kupujícímu vznikly nebo Kupující utrpěl v důsledku nebo v souvislosti s porušením kterékoli z povinností Prodávajícího vycházejících z této smlouvy.

11.3. Všechna oznámení, která mají být poskytnuta na základě této smlouvy, musí být vyhotovena písemně a považují se za doručená, pokud jsou zaslána ověřenou nebo registrovanou poštou nebo osobním doručením na adresy stran uvedených v kupní smlouvě. Jestliže některá ze stran určí druhé straně jinou adresu pro doručování takovýchto oznámení, nebo pokud Podmínky nebo kupní smlouva stanoví jiný způsob doručení oznámení, budou takováto oznámení doručována takto. Pokud podmínky nebo kupní smlouva stanoví zasílání e-mailem jako způsob doručení oznámení, bude e-mail s oznámením zaslán na e-mailové adresy uvedené v kupní smlouvě.

11.4. Prodávající nepřevede svá práva ani povinnosti bez písemného souhlasu Kupujícího. Jakékoli jejich neoprávněné převedení je neplatné. Kupující může svá práva postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

11.5. Žádná změna nebo úprava kupní smlouvy není pro Kupujícího závazná, pokud není výslovně písemně dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím.

11.6. Jestliže je jakékoli ustanovení nebo částečné ustanovení kupní smlouvy neplatné nebo se stane nezákonné nebo nevynutitelné, považuje se za změněné v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platné, zákonné a vymahatelné. Jestliže taková změna není možná, považuje se příslušné ustanovení nebo částečné ustanovení za vypuštěné. Jakákoli úprava nebo výmaz ustanovení nebo části ustanovení podle tohoto odstavce neovlivní platnost a vymahatelnost zbývající části kupní smlouvy.

11.7. Jestliže je jakékoli ustanovení nebo částečné ustanovení kupní smlouvy neplatné nebo se stane nezákonné nebo nevynutitelné, považuje se za změněné v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platné, zákonné a vymahatelné. Jestliže taková změna není možná, považuje se příslušné ustanovení nebo částečné ustanovení za vypuštěné. Jakákoli úprava nebo výmaz ustanovení nebo části ustanovení podle tohoto odstavce neovlivní platnost a vymahatelnost zbývající části kupní smlouvy.

Praha, Česko, 15 července 2019